Zaproszenie do
Programu logoprofilaktycznego 
Żyj z sensem!
 

Zdaniem prof. V. Frankla u źródeł takich patologicznych zjawisk, jak narkomania, alkoholizm, przestępczość młodocianych, depresje i zamachy samobójcze leży ostatecznie pustka i nuda życiowa, brak głębszego sensu życia, brak wyższych ideałów i celów, nastawienie tylko na konsumpcję i używanie, co szybko musi prowadzić do wyczerpania i przesytu życiowego.

Badania naukowe prowadzone w Małopolsce potwierdzają, że utrata ukierunkowania na sens i wartości, czyli na świat Logosu, prowadzi do powstania pustki egzystencjalnej i frustracji, co z kolei w prostej linii wiedzie do różnych zaburzeń.  

Szukając skutecznych rozwiązań problemów wynikających z pandemii i zagrożenia wojną, przyglądaliśmy się jak radzono sobie w dramatycznych kryzysach w przeszłości, czy pojawiały się rozwiązania systemowe, wykraczające poza indywidualną pomoc psychologiczną czy duchową. W analogicznej sytuacji w Austrii, w końcu lat 30 ubiegłego wieku, wręcz stuprocentową skutecznością wykazał się profesor Viktor Frankl – twórca tzw. Trzeciej Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii, stosując swoją autorską metodę - logoterapię. Według logoterapii człowiek zawsze ma możliwość przekucia każdej porażki i tragedii w zwycięstwo, natomiast pomiędzy patologicznym cierpiętnictwem a ucieczką od cierpienia jest jeszcze jedna droga — odkrycie jego sensu. 

Dlatego powstał nowy program  pod nazwą „Żyj z sensem” oparty o wybrane założenia i techniki logoterpeutyczne, jest dedykowany dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych, ich wychowawcom i rodzicom. Głównym celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu radzenia sobie w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych. Młodzi ludzie są tak prowadzeni w programie, żeby kryzys definiowały w kategoriach wyzwania i dobrego startu do zmiany swoich dotychczasowych postaw czy zachowań. Poza tym, celem programu jest uruchomienie w młodzieży refleksji na temat potencjału duchowo-moralnego człowieka i definiowania go w świetle myślenia holistycznego. Metodami pracy w programie są przede wszystkim autorskie działania oparte na technice dialogu sokratejskiego, derefleksji oraz modyfikacji postaw.

Naszym celem jest również wyposażenie nauczycieli i wychowawców w techniki i narzędzia przydatne do pracy profilaktycznej z młodzieżą. Opierają się one na wspomnianych wyżej założeniach i technikach logoterapii, będących panaceum nie tylko na uzależnienia, w tym behawioralne, ale też na lawinowy wzrost rozpaczy, myśli samobójczych i depresji.

Program na charakter kompleksowy, zaczynamy od pełnej diagnozy kondycji psychicznej nie tylko uczniów, ale też nauczycieli i rodziców. Przygotujemy „mapę sytuacji w Małopolsce” i przedstawimy na Małopolskiej konferencji z udziałem Marszałka Województwa, Kuratora Oświaty, samorządowców i środowisk edukacyjnych i pomocowych.

Oprócz szkół, planujemy zaangażować aktywne środowiska w gminach; NGO, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich oraz aktywne Parafie i Kluby Seniora.

Zapraszam do udziału w Programi osoby chcące poszerzyć swoje umiejętności profilaktyka oraz poznać techniki logoprofilaktyczne.

 

Tomasz Gubała